Potravinová revolúcia: pesticídy, krmivo a spotreba mäsa

Potravinová revolúcia: pesticídy, krmivo a spotreba mäsa
Potravinová revolúcia: pesticídy, krmivo a spotreba mäsa
Fotografia No one cares z Unsplash
Zdieľať príspevok:

Trend vývoja výživy vo svete je ovplyvňovaný neustále rastúcim dopytom po výrobkoch  živočíšnej výroby. Kde sa najviac zvýšila spotreba mäsa?

Potravinová revolúcia, t. j. zvýšený dopyt po mäsových výrobkoch, rastie predovšetkým v rozvojových krajinách, ktoré majú najväčší podiel na populačnom raste a dopyt po mäsových výrobkoch. Podľa Svetovej potravinovej organizácie (FAO) sa celosvetová produkcia mäsa od roku 1965 takmer štvornásobne zvýšila z 84 mil. ton na 335 mil.. Spotreba a produkcia mäsa by sa mohla do roku 2050 zvýšiť o 120 %.

Historicky možno veľkú časť rastu spotreby pripísať Číne a Brazílii. Priemer celosvetovej spotreby  mäsa na obyvateľa, vzrástla z 30,7 kg v 80. rokoch, na 36,4 kg v rokoch 1997-1999. Dôvodom je silný nárast výroby bravčového mäsa v Číne, v spomínanom období s. Bez Číny by sa globálny priemer nezmenil. V Brazílii sa spotreba mäsa v rokoch 1975 – 1990 zvýšila o 55 %.

FAO tiež očakáva, že sa rozvíjajúce krajiny prispôsobia tzv. „západnej strave“ s vysokým obsahom mäsa.

Výroba mäsa je prepojená s krmivom pre zvieratá

S rastúcim dopytom po mäse súvisí rastúca spotreba krmiva pre zvieratá (najmä obilnín a olejnín), ktorých pestovanie môže mať aj negatívne environmentálne a klimatické dopady:

  1. V dôsledku rozsiahleho pestovania krmív dochádza k vysídľovaniu primárnych lesov, ktoré sú dôležitým zdrojom CO2. Ako sa uvádza v správe WWF z roku 2018, situácia v Austrálii je obzvlášť závažná: 88 % zalesnenej plochy na pasienkoch sa premenilo na pastviny. V rokoch 1990 až 2015 bolo v Južnej Amerike vyčlenených 90 mil. hektárov lesnej plochy na účely pestovania sóje a pasienkov, pričom sójové bôby slúžia tiež ako krmivo, aby sa uspokojil európsky dopyt po mäse.
  2. Používanie syntetických hnojív je náročné na energiu aj CO2 a znečisťuje životné prostredie. Nadmerné užívanie (hovorí sa tiež o eutrofizácii) tiež ovplyvňuje susedné ekosystémy, ako sú rieky, pretože zvýšený obsah živín vo vode spôsobuje, že tieto systémy nie sú obývateľné pre citlivé formy života.
  3. Pesticídy, ktoré sa používajú aj v tradičnom poľnohospodárstve, majú negatívny vplyv na životné prostredie a existuje podozrenie z ich karcinogénnych účinkov.

Bayer AG & Monsanto Co: Represívne sankcie

Po prevzatí spoločnosti Monsanto Co. spoločnosťou Bayer AG, došlo v USA k niekoľkým súdnym sporom týkajúcim sa herbicídu „Roundup“, ktorý je v portfóliu produktov spoločnosti Monsanto Co. a existuje podozrenie, že je karcinogénny.

Spoločnosť Bayer AG bola obvinená z podceňovania právnych a reputačných rizík, ktoré vznikli pri akvizícii spoločnosti Monsanto Co., a ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu spoločnosti. Medzinárodný poradca pre hlasovacie práva ISS (International Shareholder Services) preto navrhol, aby sa toto nesprávne posúdenie zohľadnilo aj pri hlasovaní o udelení absolutória predstavenstvu na tohtoročnom valnom zhromaždení.

Bayer AG, vo svojej reakcii zdôraznilo, že podľa výsledkov mnohých štúdií je možné vylúčiť súvislosť medzi Roundup a karcinogénnymi ochoreniami.

V USA však už vyniesli tri súdne rozhodnutia, ktoré rozhodli o opaku: pri poslednom rozsudku v máji bol dvojici žalobcov udelený doteraz najvyšší trest v hodnote 2 mld. USD. V tejto súvislosti „represívna škoda“ znamená, že trest presahuje skutočnú škodu, a slúži okrem iného ako odstrašujúci signál. Bayer AG čelí okolo 13 000 súdnych sporom v USA týkajúcich sa glyfosátových produktov.

Na mnohých miestach sa diskutuje aj o zákaze používania glyfosátu: ten už bol zavedený v Los Angeles, čo naznačuje, že herbicíd by sa nemal používať dovtedy, kým úrady verejného zdravotníctva a úradníci životného prostredia nepotvrdia, že je používanie bezpečné.

Na výročnom valnom zhromaždení 26. apríla 2019 sa s 56 %-nou väčšinou nakoniec dospelo k záveru, že konanie správnej rady sa za predchádzajúci finančný rok nemalo zbaviť zodpovednosti, ale že dozorná rada to urobila so 66 %.Tento výsledok sa označuje aj ako symbolický, pretože, ako sa preukázalo v minulosti v súvislosti s návrhmi  ohľadom klímy (Exxon Mobil, 2017), investori čoraz viac využívajú svoje hlasovacie práva na riešenie problémov trvalej udržateľnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu spoločnosti.

Témy

Právne upozornenie

Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com, www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.